Hvor meget må man bygge på sin grund?

Hvor meget må man bygge på sin grund?

Søg grunde til salg i hele Danmark

Flere mennesker vælger at bygge et nyt hus frem for at flytte ind i et eksisterende. Læs mere her “hvad koster det at bygge nyt hus?” Man køber enten en tom grund eller en grund med et hus, som bliver revet ned og overlader plads til at et nyt kan opstå. Man skal hertil være opmærksom på spørgsmålet “Hvor meget må man bygge på sin grund?”, da der er bestemmelser inden for dette og ikke bare frit slag for hvor meget, man må bygge på sin grund.

Bebyggelsesprocent

Bebyggelsesprocenten er, hvor stort en bygning må være i forhold til den grund, den ligger på. Altså hvor meget man må bygge på sin grund i forhold til grundens størrelse. Den beregnes ved at sammenholde grundens størrelse med etagearealet. (Etageareal∙100)/(Grunden areal) = Bebyggelsesprocent
Etagearealet er bruttoarealerne af alle etager lagt sammen.

Medregnes:

 • Kældre med et loft over 1,25 m. over terræn.

 • Udnyttelige tagetager som kan bruges til beboelse

 • Altanlukninger

 • Udestuer

 • Forbindelsesgange

Medregnes ikke:

 • Del af kælderen hvor terrænet ligger mindre end 1,25 m. under loftet

 • Åbne altaner

 • Små bygninger med en grundflade på indtil 10 m2

 • Affaldsrum i terrænniveau

 • Sikringsrum til sikringspligtige bygninger og offentlige beskyttelsesrum (myndighedsgodkendte)

 • Hemse på indtil 4,5 m2

 • Udvendige trappers og altanganges projektion og terræn

 • Udvendige brandtrapper

Bestemmelser for bebyggelsesprocent efter hustype

 • 30% for fritliggende enfamiliehuse og tofamiliehuse med vandret skel (parcelhusområder)

 • 40% for helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse

 • 15% for sommerhuse i sommerhusområder

 • 60% for etagebebyggelse i områder udlagt til det i kommuneplanen

 • 45% for anden bebyggelse

Såfremt man ønsker at bygge udover disse bestemmelser, skal man kontakte kommunen som foretager en vurdering af området og bebyggelsens omfang.

Mht. Garager, carporte, udhuse, drivhuse, skure, åbne overdækninger(f.eks. terrasse) medregnes den del, der overstiger:

 • 35m2 pr. bolig ved fritliggende enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel og sommerhuse

 • 20m2 pr. bolig ved etagebebyggelse og samlede boligbebyggelse samt ved rækkehuse, kædehuse og lignende.

 • 25% af øvrige bebyggelsesarealer dog uden garage- og udhus arealer i kælder eller gårdkælder.

Lokalplan

I mange kommuner er der fastsat en maksimal bebyggelsesprocent i en lokalplan, byplanvedtægt eller deklaration. Den er fastsat ud fra den overordnede kommuneplan og er den gældende for byggerier i den pågældende kommune.

Generelle kriterier

 • Bygningens størrelse skal være hensigtsmæssig i forhold til anvendelse. Anvendelse har altså betydning for, hvor meget man må bygge på sin grund.

 • Bygningen skal være tilsvarende kvarteret, området og de omkringliggende bygninger i karréen.

 • Der skal tages hensyn til adgangs- og tilkørselsforhold for ejendommens brugere, herunder handicap og redningsberedskab.

Afstandsforhold

 • Måles vandret uden hensyn til forskelle i terræn

 • Målet vinkelret på den pågældende modstående linje eller bebyggelse. Af hensyn til lysforhold eller for at begrænse gener ude fra kan man måle den mindste fri afstand mellem bygning og modstående vejlinie.

 • Bygninger uden begrænsende ydervægge måles fra tagfladen.

Betingelser for bygningshøjde og afstandsforhold

 1. Bygningen må maksimalt være 1,4 x afstanden til skel mod nabo og sti

 2. Bygningen skal ligge med mindst 2,5 m. afstand til skel mod nabo, vej og sti.

 3. Tagvand skal falde på egen grund

 4. Der skal tages forbehold mht. indbliksgener ved vinduer, altaner og lignende til anden bebyggelse