Hvor meget kan jeg/vi købe hus for?

Hvor meget kan jeg/vi købe hus for?

Søg huse til salg i hele Danmark

Når man skal købe nyt hus, skal man som oftest optage et boliglån. Så hvor meget kan jeg købe hus for? Altså hvor meget kan jeg låne til hus? Dette afhænger af en række forskellige forhold i din personlige økonomi. Bankerne og realkreditinstitutterne beregner med deres egne metoder, hvor meget du kan købe hus for. Man vurderer låntagerne individuelt i forhold til den risiko der er ved at låne vedkommende penge til at købe hus for. De forhold, som bankerne og realkreditinstitutterne vurderer, er både objektive og subjektive. Det er b.la. rådighedsbeløb, gældsfaktorer, soliditet og betalingshistorik.

Rådighedsbeløb

En husstands rådighedsbeløb er det beløb som hver måned er tilbage efter at alle faste udgifter er betalt.

Hvor stort et minimum rådighedsbeløb du kan skal have, kan være forskelligt fra realkreditinstitut til realkreditinstitut. Der er dog blevet udarbejdet nogle retningslinjer af Finanstilsynet omkring, hvornår man betragtes for at have en normal økonomi og dermed være attraktiv som låntager.

Gældsfaktor

Gældsfaktoren indikerer, hvor meget gæld en husstand har. Denne regnes ud ved at dividere husstandens samlede gæld med husstandens indkomst før skat.

Jo lavere ens gæld er og jo højere ens indtægt er, desto mere sikker/attraktiv vil man blive betragtet som mht. At kunne betale tilbage på lånet. Ligesom ved ens rådighedsbeløb er der nogle retningslinjer for, hvor høj en gældsfaktor en husstand som maksimum må have, for at blive betragtet til et optage et lån.

En husstand med fast ejendom må ikke have en gældsfaktor, som overstiger 3,5. For lejere må den ikke overstige 0,75, såfremt man ejer andre værdier, som fx. en bil.  

For pensionister er kravene anderledes, da man som pensionist typisk ikke har så høj indtægt og lige så mange år at kunne tilbagebetale i. For pensionister gælder det, at gældsfaktoren ikke bør overstige 2 for en ejerbolig, 1 for en andelsbolig og 0,3 for en lejebolig.

Soliditet

En husstandens soliditetsgrad er en procentsats, som indikerer noget om husstandens formue ift. Samlede værdier. Den udregnes ved at dividere formue med aktiver/værdier.

Ejer en husstand eksempelvis en lejlighed til kr. 3 millioner, en bil til kr. 250.000 og skylder kr. 1.5 millioner:

- Aktiver for 3mio. + 250.000 =  kr. 3,25 millioner

- Der er betalt 3.25mio. - 1.5mio. = kr. 1,75 millioner, hvilket er formuen, som divideres med aktiverne på 3,25. Hermed får man en soliditetsgrad på 1,75/3,25 = 0,538 x 100 = 53,8%

Mht. Soliditet spiller alder også en rolle. En ung familie vil godt kunne accepteres med en lav soliditetsgrad. Er man omkring pensionsalderen, skal ens soliditet helst være over 50. Men igen, er det op til det enkelte institut.

Betalings historik

Betalingshistorik er en af de mere subjektive faktorer. Der vurderes hvorvidt vedkommende har været god eller dårlig til at overholde aftaler med realkreditinstitut eller bank mht. Til at betale til tiden. Herudover ses der på, om vedkommende har haft overtræk i længere tid af gangen.

Tommelfingerregler/beregningsmetoder

Indkomstmetoden tager udgangspunkt i husstandens samlede årsindkomst før skat og kan bruges til at komme frem til et nogenlunde estimat af, hvor meget du kan købe hus for. Dette ganges med 3,5 og tillægges husstandens samlede nettoformue. Læs mere her “Hvor meget er mit hus værd?"

Hvis man eksempelvis tjener kr. 40.000 om måneden og har en opsparing(nettoformue) på kr. 150.000, vil regnestykkes se således ud:

(40.000 x 12 x 3,5)+150.000 = 1.830.000 kroner.

Hvilket er det beløb, du kan købe bolig for.

Læs mere her “Hvad koster det at låne til hus?”

Boligudgiftsmetoden

For at kunne bruge denne metode til at beregne, hvor meget du cirka kan købe hus for, er det essentielt at have styr på sin privatøkonomi, navnlig sit forbrug. Det handler om at kunne beregne sig frem til det beløb, som er muligt for en at bruge på boligudgifter (inklusiv forbrugsudgifter og vedligeholdelsesudgifter) per måned og gange det med 165.

Kan man eksempelvis bruge kr. 12.000 om måneden på boligudgifter, vil du kunne købe hus for

12.000 x 165 =1.980.000 kroner.

På flere bankers hjemmesider findes der beregnere til andelsboliglån eller et almindeligt boliglån.